جریان حکمیت در زمان علی(ع) چه بود؟

در جنگ صفین ,هنگامی که قرآن ها بر سر نیزه رفت, سخن از حکمیت به میان آمد و اولین کسی که از پذیرش حکمیت دم زد اشعث بود. او با اصرار بر این مسئله موجب شکاف عمیق در سپاه امام میشود ,شعار اشعث و هواداران او( که بعدا خوارج نام گرفتند) تاحدی بالا گرفت که در برابر امام ایستادند و به امام گفتند که باید حکمیت را بپذیری ! و اگر نپذیری تو را به قتل خواهیم رساند همان گونه که عثمان را به قتل رساندیم و این گونه حکمیت را بر علی(ع) تحمیل میکنند, چنان که حضرت میفرمایند: دیشب فرمانده بودم ولیک امروز فرمانبر شدم!

قرار بر این میشود که هم علی وهم معاویه هرکدام یک نفر را به عنوان داور و حکم انتخاب کنند .نظر امام انتخاب عبدالله بن عباس است.اما اشعث و هواداران وی مخالفت کرده وابو موسی اشعری را که مردی خرفت بوده و قبلا به امام خیانت کرده است را به این بهانه که مردی بیطرف است ودر جنگ صفین شرکت ننموده به امام تحمیل میکنند. معاویه هم عمرو عاص را حکم خود قرار میدهد.داوری این دو حکم در منطقه ای بنام "دومه الجندل" برگذار میشود.این دو داور قبلا باهم توافق نموده اند که هم معاویه وهم علی را از خلافت عزل کنند وامر خلافت را به شورای منتخب مردم واگذار کنند اما وقتی  در کنار کرسی داوری حاضر میشوند عمروعاص با حیله و نیرنگ سخن صحابه بودن ومسن بودن ابو موسی را پیش میکشد و اول او را به کرسی داوری مینشاند. ابو موسی هم طبق توافق هم علی و هم معاویه را به زعم خود از خلافت عزل میکند! و از جایگاه فرود می آید , آنگاه عمروعاص بر بالای کرسی داوری قرار گرفته و علی را خلافت عزل میکند , و همان گونه که قبلا زمینه را آماده ومعاویه را به عنوان ولی دم عثمان  مطرح کرده و از ابو موسی بر این نکته امضا گرفته بود , معاویه را به عنوان خلیفه معرفی می نماید و از جایگاه فرود می اید! این بود داستان ننگین حکمیت که بر امام پاکان علی(ع) تحمیل شد.

منابع: تاریخ یعقوبی  - وقعه صفین- مروج الذهب         

                                                       
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:58  توسط ثریا هاشم زاده  |